De medewerkers van het Women’s Healthcare Center doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Allereerst omdat het Women’s Healthcare Center het belangrijk vindt, dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren.  

Heeft u wensen of suggesties, redenen ziet tot verbetering van onze dienstverlening, veiligheid of de kwaliteit van de kliniek kijk dan op de pagina Feedback of neem direct contact met ons op via info@whcamsterdam.nl.

Voorleggen aan uw zorgverlener          

Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Uw zorgverlener stelt het in zo’n situatie op prijs, dat u contact opneemt met degene die u heeft behandeld, zodat hij of zij in de gelegenheid is om uw onvrede weg te nemen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

Klachtenfunctionaris

Mocht u er samen met uw zorgverlener niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris binnen WHC, de heer F. Ottenhoff via info@whcamsterdam.nl. Wanneer u een klacht indient wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen. Ook bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op een (externe) onafhankelijke klachtenfunctionaris: Klachtconsult, die samen met u en uw zorgverlener kan werken aan een oplossing.

Indien u contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris, dan kunt u het klachtenformulier hiervoor gebruiken. Het volledige klachtenreglement ziet u hier.

Geschillencommissie

Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie van ZKN. U kunt deze commissie inschakelen voor uw klacht indien u de zorgverlener aansprakelijk wilt stellen voor geleden schade. U kunt met deze geschillencommissie contact opnemen via: Stichting

Geschillen Commissie

Telefoonnummer: 070-3105310

De brochure van de geschillencommissie kunt u hier downloaden.

Tot slot                                                                

Houdt u tot slot nog rekening met de volgende punten:

  • Uw zorgverlener vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de geleverde zorg. Wanneer u open bent over uw ervaringen, helpt u uw zorgverlener om dit doel te realiseren.
  • Het samen met een klachtenfunctionaris werken aan het oplossen van uw klacht, zorgt er niet voor dat uw recht tot het indienen van een geschil vervalt.
  • Mocht u een geschil indienen, dan dient u rekening te houden met een termijn van 6 maanden waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak komt. U wordt in dat geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in uw medisch dossier.
​​​​​​