Multidisciplinaire aanpak

Door de veelzijdigheid van het team en onderbrengen van deze specialisten onder 1 dak wordt een vlotte multidisciplinaire aanpak gewaarborgd. Overleg onderling gaat via korte lijnen zodat het tijdspad tot het stellen van de juiste diagnose zo efficiënt mogelijk kan verlopen. In het WHC Amsterdam werken specialisten met ruime ervaring op het gebied van algemene gynaecologie, urologie en radiologie. Ook krijgt het echoscopisch onderzoek van de borsten ruime aandacht. Het WHC Amsterdam werkt met moderne apparatuur conform de hoogste kwaliteitsnormen en eisen. Bij het WHC Amsterdam werken geen artsen in opleiding.

WHC Amsterdam: Privacy

Het WHC Amsterdam hecht veel waarde aan het waarborgen van de privacy van de patiënten, o.a. door ervoor zorg te dragen dat ieder patiënt -zo mogelijk- tijdens het hele onderzoek en behandel -traject door een en dezelfde specialist begeleid wordt. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt in overleg of op verzoek van de patiënte van deze stelregel afgeweken. Door de afspraken zo strak mogelijk en wachttijden in de wachtkamer zo kort mogelijk te houden wordt de privacy extra onderstreept. Duidelijke informatie naar de patiënten toe over het ziektebeeld, diagnostiek, mogelijkheden van behandeling en prognose is ons inziens van uiterst belang.

WHC Amsterdam: Volledig zelfstandig

Het WHC Amsterdam functioneert volledig zelfstandig en is zowel operationeel als financieel onafhankelijk van derden zoals bank instellingen, private investeerders of farmacie. Hierdoor kan het WHC Amsterdam zorg verlenen zonder enige vorm van belangenverstrengeling. Het WHC Amsterdam kent geen financieel belang bij opnames of ingrepen in ziekenhuizen. Getracht wordt patiënten op verantwoorde wijze zoveel mogelijk conservatief te behandelen. Wel heeft het WHC Amsterdam afspraken met meerdere ziekenhuizen zodat, indien nodig, men verzekerd is van het feit dat de meest passende keuze voor de individuele patiënte is gemaakt.

WHC Amsterdam: Selectie beste plaats van behandeling

Door de grote veranderingen op het gebied van gynaecologie zijn in de laatste jaren veel subspecialismen ontstaan. Het WHC Amsterdam is van mening dat dit als gevolg heeft dat bepaalde klinieken de juiste expertise hebben voor bepaalde behandelingen en verrichtingen. Het WHC Amsterdam helpt bij de selectie van het juiste ziekenhuis / instelling.

WHC Amsterdam en preventie

WHC Amsterdam is van mening dat preventie essentieel is voor een gezonde maatschappij. Voorkomen is beter dan genezen en uiteindelijk goedkoper. Initiatieven vanuit het Ministerie van |Volksgezondheid zoals het bevolkingsonderzoek baarmoederhals- en borstkanker hebben hun nut bewezen. Individuele initiatieven van personen die het belang zien van andere preventieve onderzoeken, niet vallend onder het bevolkingsonderzoek programma, moeten worden toegejuicht en niet ontmoedigd. Kosten die niet vallen onder de zorgverzekering, dienen op basis van eigen verantwoordelijkheidsgevoel, door de persoon zelf worden gedragen.

WHC Amsterdam: Hormonale behandeling

Gynaecologie heeft veel te maken met het voorschrijven van hormoon preparaten. Een deel van het patiëntenbestand van het WHC Amsterdam komt voor peri–menopauzale klachten. Van groot belang is goede, eerlijke en juiste voorlichting. Hiermee worden vrouwen bewust gemaakt van het feit dat dit levens stadium vaak gepaard gaat met de bijbehorende, meestal tijdelijke, ongemakken. Juiste informatie kan voor een deel van de vrouwen voldoende zijn. Ook bestaan middelen die geen hormonen bevatten en effectief kunnen zijn om op een aangename manier door de menopauze te komen. Voor een deel van de vrouwen is hormonale therapie onvermijdelijk. Berichten over gevaren van hormonale therapie in de lekenpers zijn vaak ongenuanceerd. Indien nodig kunnen hormonen onder goede controle, voor een beperkte tijd en onder goede supervisie worden voorgeschreven. Wel is selectie van patiënten en goede voorlichting van groot belang. Hiernaast moeten bio-identieke hormonen een plaats hebben in de behandeling van overgangsklachten.

WHC Amsterdam: Gynaecardiologie

Hartfalen is doodsoorzaak nummer 1 onder vrouwen, lees meer

​​​​​​