Gynaecologische ingrepen

Door onze ervaring in het leveren van efficiënte conservatieve gynaecologische zorg hanteren wij beperkte diagnostiek in korte tijd en een gering aantal polikliniek bezoeken. Vanwege onze financiële onafhankelijkheid en snel diagnostiek kunnen onnodige opnames en verdere klinische behandelingen worden voorkomen.

Het is bij ons op locatie mogelijk om direct (klein) chirurgische en invasieve ingrepen uit te voeren (Conform richtlijn Minimaal invasieve chirurgie NVOG). Zoals, coagulatie, LETZ behandeling, excisie en diagnostische hysteroscopie. Deze ingrepen worden onder lokale anesthesie uitgevoerd.

Het WHC heeft een samenwerking voor operatieve behandelingen met het BovenlJ ziekenhuis in Amsterdam. Aangezien een aantal van onze specialisten team ook op die locatie werkzaam zijn, is de patiënt - indien nodig - gegarandeerd van een continuering van hun behandeling in het BovenlJ ziekenhuis

Op deze pagina kunt u de brochures inzien. Hierin staat onder meer verder vermeld ten aanzien van mogelijke brijwerkingen en complicaties van de behandeling, mogelijke terugkeer van  onrustige cellen, mogelijke gevolgen van bepaalde ingrepen op (toekomstige) zwangerschappen en mogelijke lange termijn gevolgen.

 

Medewerkers

De patiënt heeft graag begeleiding door eenzelfde behandelaar in een ambiance dat hen op hun gemak stelt. Door ervoor zorg te dragen dat ieder patiënte, zo mogelijk tijdens het hele onderzoek en behandeltraject, door een en dezelfde specialist begeleid wordt (triage) en door voldoende tijd uit te trekken om tot een goede beeldvorming en diagnose te komen kan het WHC de privacy waarborgen.

 

Verantwoord zorgaanbod

Alle medisch specialisten voeren hun werkzaamheden uit in overeenstemming met de vastgestelde NHG-standaarden en de geldende richtlijnen van de wetenschappelijke verenigingen en binnen de kaders van de geldende wettelijke regelgeving. Van de werkwijzen  zal  alleen  kunnen  worden  afgeweken  indien  daarvoor gegronde  redenen  bestaan.  Alle eventuele 'afwijkingen' zullen onder vermelding van redenen worden geregistreerd in het dossier van de betreffende patiënt.

De werkzaamheden binnen het WHC worden uitgevoerd conform (door de beroepsgroepen) vastgestelde protocollen en de algemene kwaliteitsnormen. Ook zijn er onderzoek- en therapierichtlijnen door het WHC ontwikkeld. Deze richtlijnen worden in de dagelijkse praktijk toegepast. Een overzicht van de gebruikte richtlijnen is te vinden op de K schijf onder richtlijnen en/of de website van de beroepsgroepen.

De protocollen hebben betrekking op de diagnostiek en de diverse handelingen en geven een beschrijving van de algemene kwaliteitsnormen waaraan de medisch specialisten behoren te voldoen. Deze is beschikbaar in de behandelkamers en op de server van de praktijk. Dagelijks wordt er navraag gedaan door de medisch directeur of er goed wordt gehandeld door de andere specialisten en of er bijzonderheden zijn.

Er wordt op geen enkel gebied of handeling een verlengde armconstructie gehanteerd, iedere patiënt wordt door een medisch specialist gezien en behandeld en zijn gerechtigd tot het verrichten van voorbehouden handelingen.

Bij poliklinische ingrepen wordt er een informed consent formulier ter ondertekening aangeboden aan de patiënt (of diens wettelijk vertegenwoordiger).

In het kader van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) worden de diverse handelingen besproken en ook voor toestemming voorgelegd aan de patiënt.

 

Vragen of meer weten?

Een afwijkende uitslag roept bij vrouwen vaak veel vragen en onzekerheden op. De gynaecoloog die u behandelt, bespreekt met u welke medische zorg het meest geschikt is voor u, en is altijd bereid uw vragen te beantwoorden. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact met ons op 020-6420229 of via de mail: info@whcamsterdam.nl.

​​​​​​