Het Women’s Healthcare Center (WHC) Amsterdam vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers en patienten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt het WHC Amsterdam dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.
Het WHC Amsterdam heeft een privacyreglement beschikbaar.

Privacy

In het kader van onderzoek en behandeling geeft u informatie over uzelf aan de medisch specialisten andere medewerker(s). Zij hebben geheimhoudingsplicht om de persoonlijke levenssfeer van de patiënt te beschermen. Dit geldt ook voor niet‐medische zaken.

Rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt en de organisatie zijn vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst).

Een patiënt heeft recht:

 • op zorgvuldige zorg en behandeling, aangepast aan haar toestand of ziekte, met: behoud van verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen
 • respect voor menselijke waardigheid
 • erkenning van religieuze overtuiging of levensbeschouwing
 • eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
 • vertrouwelijke behandeling van haar gegevens
 • op duidelijke informatie, die van belang is om haar toestand te kunnen beoordelen.
 • haar voldoende inzicht verschaft om te kunnen beslissen of zij een bepaald onderzoek/behandeling wil ondergaan; hierbij horen inlichtingen over mogelijke risico’s en behandelwijzen
 • om al dan niet in te stemmen met een behandeling of onderzoek.
 • om bedenktijd te vragen, voorstellen te overwegen en met anderen te overleggen.
 • op een gesprek met een behandelend arts of andere voor haar behandeling verantwoordelijke personen om een klacht in te dienen en die behandeld te zien.

Bovenstaande regels zijn gebaseerd op de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst.

Van de patiënt wordt verwacht dat:

 • deze meewerkt aan de overeengekomen medische en verpleegkundige behandeling
 • een goede gang van zaken in de kliniek mede bevordert
 • respect en begrip heeft voor medepatiënten en medewerkers en rekening houdt met hun belangen.

Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.